Warunki wypożyczenia samochodu

Warunki umowy wypożyczenia pojazdu

Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów bez kierowcy zawieranych przez TOPCARS w ramach Wypożyczalni Samochodów. Regulamin stosuje się do wszystkich w/w Umów Wynajmu, chyba że Umowa stanowi inaczej.
 2. Niniejszy Regulamin wypożyczalni, Protokół wydania i Protokół odbioru samochodu stanowią integralną część Umowy Wynajmu.
 3. W razie sprzeczności Umowy i Regulaminu strony związane są Umową.
 4. Strony:
  a) Najemca (Klient): osoba fizyczna lub osoba prawna;,
  b) Wynajmujący: TOPCARS: Paweł Włodarczyk, ul. Wiśniowa 7, 37-464 Pilchów, NIP: 8652549584, REGON: 180958456.
 5. Najemcą samochodu osobowego może być:
  a) osoba fizyczna, posiadająca obywatelstwo polskie, stałe miejsce zamieszkania, posiadająca prawo jazdy honorowane na terytorium RP i spełniająca poniższe warunki: ukończony 21 rok życia oraz posiadanie prawa jazdy przez okres minimum 12 miesięcy poprzedzający datę zawarcia umowy najmu;
  b) osoba fizyczna, nieposiadająca obywatelstwa polskiego, posiadająca ważny paszport, posiadająca prawo jazdy honorowane na terytorium RP i spełniająca poniższe warunki: ukończony 21 rok życia oraz posiadanie prawa jazdy przez okres minimum 12 miesięcy poprzedzający datę zawarcia umowy najmu;
  c) osoba prawna, reprezentowana przez osobę fizyczną spełniającą kryteria wymienione w punkcie 5a) lub 5b). Wymogi wskazane w niniejszym punkcie obowiązują przez cały okres trwania umowy najmu. Wynajmujący w razie stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę wymogów wskazanych w niniejszym punkcie jest uprawniony do niezwłocznego wypowiedzenia umowy najmu bez okresu wypowiedzenia.
 6. Samochód może być kierowany wyłącznie przez osobę spełniającą wymogi określone w pkt. 5 niniejszego Regulaminu.
 7. Wynajęty samochód nie może być podnajęty lub odstąpiony innej osobie do używania.
 8. Bieg okresu najmu rozpoczyna się od daty określonej w umowie najmu lub od daty przekazania pojazdu wskazanej w Protokole przekazania pojazdu w zależności od tego, która data jest datą wcześniejszą chyba, że strony postanowią inaczej.
 9. Wszelkie spory wynikłe z umowy najmu zawartej przez osobę prawną lub fizyczną będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.
 10. Za wszelkie wykroczenia drogowe powstałe w czasie trwania Umowy odpowiada Najemca. Najemca zawierając Umowę wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnienie swoich danych osobowych podmiotom i organom powołanym do nakładania oraz egzekwowania opłat za korzystanie z dróg publicznych oraz nakładania grzywien. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn Wynajmujący zostanie obciążony ww. opłatami lub innymi opłatami związanymi z wykroczeniami drogowymi, Najemca jest zobowiązany do zwrotu wszelkich kosztów z tym związanych. W przypadku wykroczenia drogowego Najemca zostaje obciążony opłatami za wykroczenie oraz opłatą w wysokości 61,50 PLN za udzielenie informacji o użytkowniku pojazdu.
 11. Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za rzeczy osobiste Najemcy pozostawione w samochodzie po zwrocie i podpisaniu protokołu odbioru samochodu, jak również za rzeczy pozostawiane w pojeździe w trakcie jego użytkowania.
Zawarcie umowy
 1. Zawarcie umowy najmu pojazdu następuje poprzez wypełnienie przez Najemcę formularza dostępnego na stronie internetowej Wypożyczalni (www.topcars24.pl) lub poprzez kontakt za pomocą infolinii oraz przesłanie przez Wynajmującego potwierdzenia na podany w formularzu adres e-mail Najemcy.
 2. Najkrótszy okres najmu samochodu osobowego wynosi 1 dzień (24 godziny).
 3. W razie niemożności dostarczenia preferowanego pojazdu przez Wynajmującego w terminie określonym w rezerwacji potwierdzonej, Wynajmujący zapewni Najemcy inny pojazd z tej samej grupy cenowej lub wyższej.
 4. Warunkiem przyjęcia złożonego zamówienia na wynajem pojazdu przez Wynajmującego jest:
  a) zaakceptowanie przez Najemcę obowiązujących w Wypożyczalni warunków wynajmu pojazdów podczas wypełnienia formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Wypożyczalni;
  b) spełnienie warunków przewidzianych w pkt. 5 Regulaminu;
  c) złożenie zamówienia co najmniej 24 godziny przed planowaną datą wydania samochodu określoną w formularzu internetowym;
  d) w przypadku Najemcy nieposiadającego obywatelstwa polskiego wyrażenie przez Najemcę zgody na pobranie danych z jego karty kredytowej;
  e) Najemca dokonujący rezerwacji wynajmu pojazdu co najmniej 5 dni przed planowanym terminem jego wydania zobowiązany jest do wpłacenia opłaty rezerwacyjnej w wysokości 150 PLN. Jeżeli wydanie pojazdu nastąpi w okresie krótszym niż 5 dni od daty złożenia rezerwacji Najemca zobowiązany jest do wpłaty opłaty rezerwacyjnej w trybie natychmiastowym. Najemcy rezygnującemu z rezerwacji na więcej niż 5 dni przed zdeklarowanym dniem wydania pojazdu wpłacona opłata rezerwacyjna zostanie zwrócona na konto, z którego została wysłana. W przypadku, gdy rezygnacja z wynajmu pojazdu przez Najemcę nastąpi na 5 dni i mniej, wpłacona opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi. W przypadku spełnienia w/w warunków Wynajmujący dokona zwrotu opłaty rezerwacyjnej na konto Najemcy w terminie do 7 dni roboczych.
 5. Najemca może odstąpić od umowy najmu pojazdu pod warunkiem złożenia oświadczenia wiadomością elektroniczną e-mail na adres: biuro@topcars24.pl lub telefoniczne pod numerem telefonu +48 731 739 351 przed uzgodnioną przez strony datą i godziną wydania zamówionego samochodu.
 6. Odbioru samochodu może dokonać tylko Najemca osobiście. W chwili odbioru samochodu Najemca ma obowiązek posiadać i okazać:
  a) Ważny dowód osobisty lub paszport a w sytuacji, gdy Najemca jest obcokrajowcem - ważny paszport;
  b) Ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy;
  c) Ważną imienną kartę debetową lub kredytową należącą do Najemcy pojazdu.
 7. W przypadku stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę wymogów przewidzianych w pkt. 5 Regulaminu Wynajmujący jest uprawniony do niezwłocznego odstąpienia od umowy najmu. Wpłacona przez Najemcę opłata rezerwacyjna w takim przypadku nie podlega zwrotowi.
 8. W razie niedokonania przez Najemcę odbioru pojazdu w terminie uzgodnionym przez strony do 2 godzin od wyznaczonej daty odbioru, umowa najmu ulega rozwiązaniu a rezerwacja zostaje anulowana. Wpłacona przez Najemcę opłata rezerwacyjna w takim przypadku nie podlega zwrotowi.
Obowiązki Najemcy i zasady użytkowania pojazdu
 1. W czasie użytkowania pojazdu Najemca zobowiązany jest do:
  a) Posiadania przy sobie ważnych dokumentów wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC, umowę najmu pojazdu, zaświadczenie lekarskie, jeśli jest wymagane);
  b) Zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie samochodu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych, staranne zabezpieczenie poza pojazdem dokumentów oraz kluczyków);
  c) Wykonywania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej samochodu (sprawdzanie i uzupełnianie oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych);
  d) Stosowania w samochodach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej pojazdu;
  e) Utrzymywania samochodu w należytej czystości.
 2. W szczególności zabrania się:
  a) holowania innych pojazdów, przyczep lub innych przedmiotów wynajmowanym samochodem;
  b) przekraczania dopuszczalnej ładowności;
  c) palenia tytoniu w samochodzie;
  d) dokonywania w wynajętym samochodzie przeróbek lub innych zmian sprzecznych z jego właściwościami i przeznaczeniem;
  e) używania samochodu w wyścigach, rajdach, zawodach;
  f) używania samochodu do nauki jazdy;
  g) wykonywania zarobkowego przewozu osób lub rzeczy chyba, że Wynajmujący wyrazi na to zgodę podpisując z Najemcą stosowny Aneks do Umowy Najmu Pojazdu;
  h) przewożenia substancji i rzeczy, które z powodu swojego zapachu lub właściwości mogą spowodować uszkodzenie pojazdu i narazić Wynajmującego na stratę czasu i środków pieniężnych zanim pojazd będzie mógł być ponownie wynajęty;
  i) oklejania pojazdów materiałami reklamowymi lub informacyjnymi;
  j) przewożenia zwierząt

  W przypadku naruszenia postanowień ppkt. a), b), d), e), f), g), h), i) -niniejszego punktu Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 1500 PLN. W przypadku naruszenia postanowień ppkt. c), j) - niniejszego punktu Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 500 PLN. W przypadku wprowadzenia w wynajętym samochodzie zmian, o których mowa w ppkt. d) niniejszego punktu Wynajmujący zastrzega sobie prawo obciążenia Najemcę kosztami przywrócenia stanu poprzedniego oraz domagania się zapłaty za utratę wartości pojazdu spowodowaną przeróbkami.
Opłaty
 1. Przekroczenie czasu trwania najmu ponad 1 godzinę powoduje zwiększenie odpłatności jak za całą następną dobę. W przypadku, gdy Najemca zwróci pojazd przed terminem uwzględnionym w umowie, zwrot pieniędzy za niewykorzystany czas wynajmu nie będzie możliwy.
 2. Opłatę za wynajem krótkoterminowy (do 29 dni) należy uiścić bezwzględnie do momentu wydania samochodu.
  a) W przypadku przedłużenia najmu pojazdu o jedną dobę Najemca jest zobowiązany do uregulowania należności za przedłużenie najpóźniej w momencie zwrotu pojazdu.
  b) W przypadku przedłużenia najmu pojazdu na okres dłuższy niż jedna doba, Najemca zobowiązany jest do uregulowania należności za przedłużenie maksymalnie do daty i godziny pierwotnie ustalonego zwrotu samochodu za pomocą wygenerowanego linku z portalu przelewy24.pl, przelewem lub bezpośrednio w biurze firmy za pomocą karty debetowej lub kredytowej.
 3. Opłata za wynajem średnio i długoterminowy (od 30 dni), regulowana będzie w następujący sposób:
  a) płatność za pierwszy okres 30 dni najmu pojazdu należy uiścić bezwzględnie do momentu wydania samochodu kartą debetową lub kredytową,
  b) za każdy rozpoczęty kolejny okres najmu Najemca zobowiązany jest do zapłaty maksymalnie do 2 dni od rozpoczęcia nowego okresu rozliczeniowego najmu, za pomocą wygenerowanego linku z portalu przelewy24.pl, przelewem lub bezpośrednio w biurze firmy za pomocą karty debetowej lub kredytowej.
 4. W przypadku braku zaksięgowania wpłaty zgodnie z pkt. 23 lub z pkt. 24 za wynajem Wynajmujący ma prawo do zablokowania pojazdu oraz do rozwiązania umowy najmu w trybie natychmiastowym. Wynajmujący ma prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu najmu pojazdu na drodze postępowania cywilnego.
 5. Kaucja zabezpieczająca przedmiot umowy najmu uiszczana jest tylko i wyłącznie przez Najemcę, który nie jest obywatelem Polski kartą kredytową w wysokości: KLASA A, A+, B – 1000 PLN, KLASA C, C+, C+ AUT - 1500 PLN, KLASA D, SUV, VAN – 2000 PLN, KLASA R (BUS) – 2500 PLN, KLASA E - 3000 PLN.
  a) a. Najemca nieposiadający obywatelstwa polskiego może być zwolniony z obowiązku wniesienia kaucji w przypadku wykupienia dodatkowego ubezpieczenia w postaci zniesienia udziału własnego w szkodzie (ZUWwS) w pakiecie pełnym.
 6. W przypadku konieczności potrącenia z kaucji opłat wynikających z kar umownych lub kosztów napraw samochodu zgodnie z Regulaminem kaucja pozostaje do dyspozycji Wynajmującego.
 7. W przypadku wydania pojazdu w miejscach, gdzie pobierana jest opłata parkingowa za wjazd do strefy płatnego parkowania Najemca zobowiązany jest do uregulowania tej należności na podstawie otrzymanego biletu parkingowego. W przypadku zwrotu pojazdu w wyżej wymienionych lokalizacjach koszt opłaty parkingowej pokrywa Wynajmujący.
Zwrot lub wymiana pojazdu
 1. Najemca jest zobowiązany do zwrotu wynajmowanego pojazdu w terminie i miejscu określonym przez Najemcę i Wynajmującego w umowie najmu pojazdu.
 2. Przedłużenie okresu najmu pojazdu wymaga zgody Wynajmującego. Zamiar przedłużenia okresu najmu dla rezerwacji obejmujących okres 3 dni i więcej musi być zgłoszony co najmniej na 48 godzin przed terminem zwrotu pojazdu. W przypadku rezerwacji obejmujących okres od 1 do 2 dni chęć taka musi być zgłoszona na minimum 12 godzin przed terminem zwrotu pojazdu. Każde przedłużenie okresu najmu pojazdu wymaga uzgodnienia z Wynajmującym e-mailem na adres: biuro@topcars24.pl lub telefonicznie: +48 731 739 351 oraz sporządzenia aneksu do umowy najmu w formie pisemnej.
 3. Brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia najmu samochodu i niezwrócenie samochodu w ciągu 2 godzin od momentu zakończenia umowy najmu traktowane jest jako przywłaszczenie samochodu o czym Wynajmujący powiadomi organy ścigania oraz będzie podstawą dla Wynajmującego do:
  a) Obciążenia Najemcy karą umowną w wysokości 1500 PLN;
  b) Obciążenia Najemcy wszelkimi stratami i ujemnymi skutkami jakie wynikną dla Wynajmującego z tytułu takiego naruszenia Regulaminu;
  c) Naliczenia odpłatności w wysokości 300% stawki dobowej za okres samowol-nego przedłużenia.
 4. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy najmu powinno nastąpić z zachowaniem formy pisemnej, osobiście lub pocztą elektroniczną.
 5. W przypadku rozwiązania umowy najmu pojazdu Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego wskazania miejsca postoju samochodu oraz do jego zwrotu w miejscu uprzednio ustalonym przez Najemcę i Wynajmującego w terminie nie dłuższym niż 12 godzin. Jeżeli samochód zostanie zwrócony w miejscu innym niż to zostało ustalone w chwili rozpoczęcia najmu Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę kosztami transportu samochodu do w/w ustalonego między stronami miejsca.
 6. W wypadku zwłoki w zwrocie samochodu Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 300% za każdą dobę zwłoki w zwrocie przedmiotu najmu. W przypadku braku terminowego zwrotu samochodu Wynajmujący upoważniony jest do odbioru samochodu, kluczyków, polisy, dokumentów pojazdu od Najemcy oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami poniesionymi w celu odbioru samochodu.
 7. Najemca zobowiązany jest do zwrócenia samochodu z taką ilością paliwa jaką otrzymał przy odbiorze samochodu. Za ewentualne braki paliwa uzupełnione przez Wynajmującego, Najemca uiszcza opłatę 6,00 PLN za litr paliwa PB95 lub ON.
 8. Najemca zobowiązany jest do zwrócenia samochodu czystego zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz oraz z przekazanym wyposażeniem dodatkowym. W przypadku zwrotu brudnego samochodu Najemca jest obciążany opłatą w wysokości 50 PLN w przypadku samochodu brudnego zewnątrz i 50 PLN w przypadku samochodu brudnego wewnątrz lub 350 PLN gdy tapicerka pojazdu została zabrudzona i klasyfikuje się do prania.
 9. Niezwłocznie po dokonaniu zwrotu lub wymiany użytkowanego przez Najemcę pojazdu albo po otrzymaniu przez Wynajmującego decyzji ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy następującymi kosztami:
  a) Braków w wyposażeniu samochodu lub jego części opisanych w Protokole przekazania samochodu oraz odszkodowaniem za ponad normalne zużycie samochodu wewnątrz lub na zewnątrz;
  b) Szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją samochodu lub zaniedbaniem Najemcy (np. uszkodzone lusterka, popękane reflektory, uszkodzenia elementów karoserii, pęknięta szyba, uszkodzenia wnętrza pojazdu);
  c) Szkód rzeczywistych nie zgłoszonych z chwilą ich zaistnienia w sytuacji, gdy Wynajmujący nie uzyska - mimo dołożenia należytej staranności - odszkodowania od swojego zakładu ubezpieczeniowego, a przyczyny skutecznej odmowy wypłaty odszkodowania są zawinione przez Najemcę;
  d) Likwidacji innych szkód oraz kosztami przywrócenia pojazdu do stanu odpowiadającemu normalnemu zużyciu;
  e) Odszkodowaniem za utratę wartości pojazdu na skutek wypadku w razie, gdy przyczyna wypadku była zawiniona lub częściowo zawiniona przez Najemcę, osobę kierującą pojazdem czy pasażera pojazdu albo za utratę wartości pojazdu w wyniku dokonania bez zgody Wynajmującego przeróbek czy innych zmian sprzecznych z przeznaczeniem pojazdu.
 10. Najemca jest odpowiedzialny za brak części i wyposażenia, jak również wynikłą z jego winy szkodę na skutek niewłaściwego użytkowania i zabezpieczenia samochodu oraz utraty dokumentów.
 11. W przypadku zgubienia przez Najemcę dowodu rejestracyjnego lub polisy lub kluczyków do samochodu lub wyposażenia dodatkowego Najemca zostanie obciążony opłatami zgodnie z Tabelą Opłat.
 12. W przypadku zgubienia przez Najemcę kołpaka oryginalnego lub nieoryginalnego do samochodu Najemca zostanie obciążony opłatami zgodnie z Tabelą Opłat.
Serwis, przeglądy i naprawy
 1. Najemca przyjmuje do wiadomości konieczność udostępnienia Wynajmującemu samochodu w celu wykonania przeglądu okresowego w miejscu i czasie uzgodnionym z Wynajmującym.
 2. Najemca nie jest upoważniony do zlecania napraw, poprawek, przeróbek, przeglądów ani innych czynności naprawczych i obsługowych wynajmowanego samochodu na koszt Wynajmującego bez pisemnej zgody upoważnionego przedstawiciela Wynajmującego. W razie awarii, wypadku drogowego samochodu w okresie użytkowania pojazdu Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego (telefon kontaktowy: +48 731 739 351 czynny 24 godziny na dobę) oraz postępować zgodnie ze wskazówkami Wynajmującego. Jeżeli usterka może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub doprowadzić do większego uszkodzenia samochodu zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu jej usunięcia. Najemca może naprawić samochód we własnym zakresie wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego odnośnie miejsca oraz zakresu naprawy. Wówczas zobowiązany jest do przedłożenia rachunków za wykonaną usługę, zwrotu wymienionych części oraz złożenia oświadczenia z opisem okoliczności powstania awarii.
 3. Wynajmujący po stwierdzeniu zasadności dokonanej naprawy i braku winy Najemcy w przyczynach awarii zwraca wszystkie koszty udokumentowane rachunkami.
Uszkodzenie, wypadek, kradzież samochodu
 1. W razie wypadku drogowego lub kolizji drogowej Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego wezwania Policji, uzyskania pisemnego poświadczenia wynikłych strat, a także do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu (telefon kontaktowy: +48 731 739 351 czynny 24 godziny na dobę) oraz postępowania według otrzymanych instrukcji.
 2. W przypadku kradzieży lub uszkodzenia samochodu w wyniku włamania lub innego czynu zabronionego Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu w najbliższej placówce Policji i uzyskania pisemnego poświadczenia wynikłych strat oraz do niezwłocznego skontaktowania się z Wynajmującym i postępowania według otrzymanych instrukcji.
Obowiązki Wynajmującego
 1. O ile w umowie najmu nie postanowiono inaczej, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii samochodu, uszkodzenia samochodu, wypadku.
 2. Wynajmujący, w wypadku unieruchomienia wynajmowanego samochodu na okres dłuższy niż 24 godziny, zapewni Najemcy w ciągu: 24 godzin na terenie Polski, 48 godzin na terenie UE samochód zastępczy. Wskazany przez Wynajmującego termin dostarczenia pojazdu zastępczego liczony jest od momentu uzyskania przez Wynajmującego informacji od Najemcy (osoby kierującej pojazdem) o wystąpieniu zdarzenia unieruchamiającego samochód lub od momentu stwierdzenia przez Wynajmującego, że unieruchomienie wynajmowanego samochodu potrwa dłużej niż 24 godziny (w zależności od tego, które z w/w zdarzeń następuje później). Za okres oczekiwania na samochód zastępczy Najemca nie uiszcza czynszu za najem samochodu w przypadku, gdy samochód zastępczy nie zostanie podstawiony w ciągu: 24 godzin na terenie Polski, 48 godzin na terenie UE. Samochód zastępczy powinien odpowiadać klasie samochodu wynajętego, jednakże w razie niemożności dostarczenia pojazdu tej samej klasy Wynajmujący zastrzega sobie prawo do podstawienia samochodu innej klasy.
 3. Udostępnienie samochodu zastępczego w miarę możliwości, nie nastąpi w razie:
  a) Utraty dowodu rejestracyjnego lub/i polisy ubezpieczeniowej lub/i kluczyków od samochodu;
  b) Rozliczania powstałej szkody w ciężar polisy AC (szkoda spowodowana przez Najemcę lub brak sprawcy szkody).
Ubezpieczenie pojazdów
 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o "opłacie w związku ze zdarzeniem" należy przez to rozumieć opłatę, którą Najemca winien uiścić na rzecz Wynajmującego niezależnie od winy Najemcy oraz niezależnie od wysokości szkody Wynajmującego i od wysokości odszkodowania otrzymanego przez Wynajmującego. Niezależnie od w/w opłaty, Wynajmujący jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
 2. Samochód posiada pełny zakres ubezpieczenia OC, AC zwalniającego (z zastrzeżeniem postanowień dot. kary umownej oraz Opłaty Administracyjnej w związku ze zdarzeniem) Najemcę (osobę kierującą pojazdem) od odpowiedzialności w przypadku kolizji i kradzieży z wyjątkiem:
  a) Umyślnego uszkodzenia pojazdu;
  b) Uszkodzenia podczas prowadzenia w stanie nietrzeźwym, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych oraz/lub bez ważnego prawa jazdy;
  c) Uszkodzenia pojazdu w razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości o co najmniej 30 km/h albo też w razie dopuszczenia się innego rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego (Ubezpieczyciel zastrzega wówczas udział własny ubezpieczonego lub dochodzi do całkowitego wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę);
  d) W przypadku, gdy kierowca zbiegł z miejsca wypadku;
  e) Szkody powstałej, gdy osobą kierującą była osoba nieupoważniona przez Wynajmującego do prowadzenia samochodu;
  f) Szkody całkowitej rozliczanej w ciężar polisy Auto Casco oraz kradzieży samochodu z wyłączeniem pkt. 50 ppkt. g), h), i), j) Regulaminu;
  g) Wszystkich szkód częściowych objętych polisą AC Najemca zostanie obciążony Opłatą Administracyjną w związku ze zdarzeniem w wysokości 2000 PLN z wyłączeniem uszkodzenia opon i felg gdzie opłata wynosi: 500 PLN za uszkodzenie jednej opony,1000 PLN za uszkodzenie jednej felgi aluminiowej, 500 PLN za uszkodzenie jednej felgi stalowej. Wszystkich szkód częściowych nie objętych polisą AC Najemca zostanie obciążony Opłatą Administracyjną w związku ze zdarzeniem w wysokości 2000 PLN z wyłączeniem uszkodzenia opon gdzie opłata wynosi 500 PLN za uszkodzenie jednej opony,1000 PLN za uszkodzenie jednej felgi aluminiowej, 500 PLN za uszkodzenie jednej felgi stalowej;
  h) Kradzieży samochodu w wyniku której zginęły kluczyki lub/i dowód rejestracyjny skradzionego samochodu - całkowity koszt ponosi Najemca;
  i) Kradzieży samochodu pozostawionego na parkingu niestrzeżonym i/lub w którym nie zostały uruchomione wszystkie zamontowane w nim urządzenia antykradzieżowe - całkowity koszt ponosi Najemca;
  j) Włamania w wyniku, którego skradziono radio wraz z panelem - całkowity koszt ponosi Najemca;
  k) Odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową;
  l) Innych szczególnych przypadków wynikających z ogólnych warunków umów ubezpieczeniowych lub z polis.
  We w/w przypadkach szkody pokrywane są całkowicie lub częściowo przez Najemcę. Najemca jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami polisy, ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia samochodu oraz zmianami w ogólnych warunkach umów ubezpieczenia samochodu i przestrzegać zawartych w warunkach postanowień, a w przypadku udostępnienia pojazdu - ponadto poinstruować osobę kierującą pojazdem o obowiązkach wynikających z w/w dokumentów - pod rygorem odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę.
 3. Najemca ma możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia – zniesienie udziału własnego w szkodzie (ZUWwS), które w zależności od wykupionego pakietu znosi opłatę administracyjną w związku ze zdarzeniem drogowym w określonym zakresie:
  a) Podstawowym (20 PLN/doba) – obejmuje: OC, uszkodzenia zewnętrzne karoserii (nie obejmuje: uszkodzeń opon i felg, uszkodzeń szyb, szkody całkowitej, kradzieży);
  b) Pełnym (40 PLN/doba) – obejmuje: OC, uszkodzenia zewnętrzne karoserii, uszkodzenia opon i felg, uszkodzenia szyb, szkodę całkowitą wraz z pojazdem zastępczym, kradzież.
 4. Samochody posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w ruchu zagranicznym.
 5. Samochody posiadają wymagane przez zakład ubezpieczeniowy zabezpieczenia antykradzieżowe.
Wynajem średnio i długoterminowy
 1. Wynajem średnioterminowy w wypożyczalni samochodów TOPCARS rozumiany jest jako rezerwacja pojazdu obejmująca okres od 30 do 360 dni.
 2. Wynajem długoterminowy w wypożyczalni samochodów TOPCARS rozumiany jest jako rezerwacja pojazdu obejmująca okres od 361 dni.
 3. Najemca rezerwując pojazd na okres średnioterminowy, bądź długoterminowy ma możliwość negocjacji stawki dobowej za wynajem pojazdu z Wynajmują-cym.
 4. Wynegocjowana stawka dobowa obowiązuje przez cały okres najmu pojazdu, jednakże w przypadku, gdy Najemca zgłosi Wynajmującemu chęć wcześniejszego odstąpienia od zawartej umowy lub gdy Wynajmujący rozwiąże umowę najmu samochodu z Najemcą na skutek niedotrzymywania przez Najemcę warunków umowy, Najemca zobowiązany jest do pokrycia różnicy pomiędzy wynegocjowaną stawką dobową a obowiązującymi stawkami w cenniku najmu krótko- lub średnioterminowego za okres użytkowania pojazdu – w zależności od dotychczasowej długości okresu najmu samochodu.
 5. Wynajmujący ustala limit kilometrów wynoszący 4000 km/30 dni, dla pojazdów wynajmowanych na okres średnioterminowy oraz długoterminowy.
 6. Najemca w przypadku niezastosowania się do pkt. 58 zobowiązany jest do uregulowania należności za każdy przekroczony ponad ustalony limit kilometr, zgodnie z ustaloną przez Wynajmującego stawką wynoszącą 2 PLN/km. Płatność za przekroczony limit dokonywana jest w momencie zwrotu pojazdu, a wysokość należności, ustalana jest na podstawie protokołu wydania oraz aktualnego przebiegu pojazdu w momencie jego zwrotu.
 7. Zgodnie z ustaleniami Ogólnych Warunków Umowy Wynajmujący (wyraża/nie wyraża) na wyjazd Najemcy wynajmowanym pojazdem poza granice RP. W przypadku niewywiązania się z powyższego obowiązku (wyjazd poza granicę RP) Wynajmujący nakłada karę na Najemcę w wysokości 1500 PLN za opuszczenie kraju. W razie zajścia konieczności napraw czy holowania samochodu do terytorium RP, Najemca będzie zobowiązany do poniesienia wszelkich powstałych z tego tytułu kosztów.
 8. W przypadku naruszenia przez Najemcę zasad określonych w pkt. 60 Regulaminu Wynajmujący ma prawo do zablokowania pojazdu i podjęcia wszelkich kroków w celu sprowadzenia samochodu do kraju, natomiast Najemca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w kwocie 1500 PLN.

Postanowienia końcowe

Najemca potwierdza, że przekazane przez niego dane do Umowy są prawdziwe. Najemca wyraża zgodę na przechowywanie jego danych osobowych w bazie Wynajmującego, a także na ich przetwarzanie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016.922 t. j.) w celu realizacji Umowy, zabezpieczenia finansowego transakcji oraz w celach marketingowych. W przypadku niewywiązywania się̨ z płatności lub przedstawienia fałszywych dokumentów, dane personalne Najemcy mogą̨ być́ przekazane do biur informacji gospodarczej.

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Informujemy, że w związku z wchodzącym w życie Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych w dniu 25 maja 2018 roku firma Paweł Włodarczyk wypełniając obowiązek informacyjny oświadcza, że na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 281):

 • Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Paweł Włodarczyk z siedzibą przy ul. Wiśniowa 7, w Pilchów (kod pocztowy: 37-464), tel.: 731 739 351 adres e-mail: ado@topcars24.pl
 • Celem zbierania danych jest: realizacja umowy najmu, ustalenie, dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi wynikającymi z tego tytułu roszczeniami, a także – ze względu na nasze prawnie uzasadnione interesy - w celach analitycznych i statystycznych;
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy najmu pojazdu. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja umowy najmu pojazdu.
 • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 • Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Oświadczam, że zapoznałem się̨ z powyższymi Ogólnymi Warunkami Umowy oraz że są̨ one dla mnie zrozumiałe i w pełni je akceptuje. Potwierdzam, że otrzymałem i akceptuję warunki załączników wskazanych na Umowie, które stanowią̨ integralną jej część́.