Wybierz język:

Warunki umowy

 

 

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów bez kierowcy zawieranych przez Topcars w ramach Wypożyczalni Samochodów. Regulamin stosuje się do wszystkich w/w Umów Wynajmu chyba, że Umowa stanowi inaczej.
 2. Niniejszy Regulamin wypożyczalni, Protokół wydania i Protokół odbioru samochodu stanowią integralną część Umowy Wynajmu.
 3. W razie sprzeczności Umowy i Regulaminu strony związane są Umową.
 4. Strony:
 1. Najemca (Klient): osoba fizyczna lub osoba prawna;
 2. Wynajmujący: TOPCARS: Paweł Włodarczyk Pilchów 267, 37-464 Stalowa Wola NIP:8652549584 REGON: 180958456
 1. Najemcą samochodu osobowego może być:
 1. osoba fizyczna, posiadająca obywatelstwo polskie, stałe miejsce zamieszkania, posiadająca prawo jazdy honorowane na terytorium RP i spełniająca przynajmniej jeden z poniższych warunków: ukończony 21 rok życia lub posiadanie prawa jazdy przez okres minimum 24 miesięcy poprzedzający datę zawarcia umowy najmu;
 2. osoba fizyczna, nie posiadająca obywatelstwa polskiego, posiadająca ważny paszport, posiadająca prawo jazdy honorowane na terytorium RP i spełniająca przynajmniej jeden z poniższych warunków: ukończony 21 rok życia lub posiadanie prawa jazdy przez okres minimum 24 miesięcy poprzedzający datę zawarcia umowy najmu,;
 3. osoba prawna, reprezentowana przez osobę fizyczną spełniającą kryteria wymienione w punkcie 5a) lub 5b). Wymogi wskazane w niniejszym punkcie obowiązują przez cały okres trwania umowy najmu. Wynajmujący W razie stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę wymogów wskazanych w niniejszym punkcie Wynajmujący jest uprawniony do niezwłocznego odstąpienia od umowy najmu.
 1. Samochód może być kierowany wyłącznie przez osobę spełniającą wymogi określone w pkt. 5 niniejszego Regulaminu.
 2. Wynajęty samochód nie może być podnajęty lub odstąpiony innej osobie do używania.
 3. Bieg okresu najmu rozpoczyna się od daty określonej w umowie najmu lub od daty przekazania pojazdu, wskazanej w Protokole przekazania pojazdu, w zależności od tego, która data jest datą wcześniejszą chyba, że strony postanowią inaczej.
 4. W przypadku, jeśli Wypożyczalnia po akceptacji oferty, o której mowa w pkt. 12 Regulaminu poweźmie wiadomość o możliwym przesunięciu terminu przekazania pojazdu, z jakichkolwiek przyczyn, zawiadomi niezwłocznie Najemcę i strony wspólnie postanowią o terminie przekazania pojazdu.
 5. W przewidzianych Regulaminem przypadkach obciążenia karą umowną, Wynajmujący ma prawo żądać zapłaty odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda poniesiona przez Wynajmującego przewyższa wartość kary umownej.
 6. Wszelkie spory wynikłe z zawartej umowy najmu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.
 7. Za wszelkie wykroczenia drogowe powstałe w czasie trwania Umowy odpowiada Najemca.
  Najemca zawierając Umowę wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnienie swoich danych osobowych podmiotom i organom powołanym do nakładania oraz egzekwowania opłat za korzystanie z dróg publicznych oraz nakładania grzywien. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn Wynajmujący zostanie obciążony ww. opłatami lub innymi opłatami związanymi z wykroczeniami drogowymi, Najemca jest zobowiązany do zwrotu wszelkich kosztów z tym związanych. W przypadku wykonania wykroczenia drogowego najemca zostaje obciążony opłatami za wykroczenie oraz opłatą w wysokości 61,50 zł za udzielenie informacji o użytkowniku pojazdu.

Zawarcie umowy

 1. Zawarcie umowy najmu z Wynajmującym następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie przez Najemcę formularza dostępnego na stronie internetowej Wypożyczalni (www.topcars24.pl) lub poprzez kontakt za pomocą infolinii oraz przesłanie przez Wynajmującego potwierdzenia na podany w formularzu lub telefoniczne adres e-mail Najemcy.
 2. Najkrótszy okres najmu samochodu osobowego wynosi 1 dzień. Przekroczenie czasu trwania najmu ponad 1 godzinę powoduje zwiększenie odpłatności jak za całą następną dobę. W przypadku, gdy Najemca odda pojazd przed terminem uwzględnionym w umowie, zwrot pieniędzy za niewykorzystany czas wynajmu nie będzie możliwy.
 3. W razie niemożności dostarczenia przez Wynajmującego w terminie wskazanym w formularzu internetowym samochodu odpowiadającego kryteriom określonym przez Najemcę, Wynajmujący zapewni Najemcy inny pojazd zastępczy jeżeli jest to tylko możliwe.
 4. W przypadku unieruchomienia pojazdu nie naruszającego postanowień niniejszego regulaminu (awaria, kolizja) Wynajmujący zapewni Najemcy inny pojazd zastępczy, jeżeli jest to tylko możliwe.
 5. Warunkiem przyjęcia oferty przez Wynajmującego jest:
 1. zaakceptowanie przez Najemcę obowiązujących w Wypożyczalni warunków wynajmu pojazdów poprzez wypełnienie dostępnego na stronie internetowej Wypożyczalni formularza internetowego wszystkimi danymi wymaganymi przez Wynajmującego oraz wyświetlenie się komunikatu potwierdzającego zakończenie przyjęcia rezerwacji;
 2. spełnienie warunków przewidzianych w pkt. 5 Regulaminu;
 3. złożenie zamówienia co najmniej 24 godzin przed planowaną datą wydania samochodu określoną w formularzu internetowym;
 4. w przypadku Najemcy nie posiadającego obywatelstwa polskiego wyrażenie przez Najemcę zgody na pobranie danych z jego karty kredytowej. Najemca dokonujący rezerwacji najmu pojazdu co najmniej 5 dni przed terminem wydania pojazdu, zobowiązany jest do wpłacenia zaliczki w wysokości 50 zł. Jeżeli pomiędzy dniem zawarcia umowy a wskazanym przez Najemcę dniem odbioru pojazdu jest więcej niż 10 dni Najemca może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia za zwrotem odpowiednio: całości Opłaty Rezerwacyjnej lub pełnej kwoty czynszu najmu wniesionej przy składaniu zamówienia. W pozostałych przypadkach Najemca może odstąpić od umowy najmu za zwrotem odpowiednio: całości Opłaty Rezerwacyjnej lub pełnej kwoty czynszu najmu wniesionej przy składaniu zamówienia pod warunkiem złożenia oświadczenia mailem lub w oddziale. Wynajmującego, co najmniej na 2 godziny przed uzgodnioną przez strony datą wydania zamówionego samochodu. Po upływie 2 godzin przed uzgodnioną przez strony datą wydania zamówionego pojazdu Najemca może odstąpić od umowy najmu tylko za zapłatą przez Najemcę kwoty równej Opłacie Rezerwacyjnej, tytułem odstępnego. Wynajmujący będzie wówczas zobowiązany do zwrotu Najemcy w terminie do 7 dni roboczych wpłaconych na poczet czynszu najmu kwot przewyższających Opłatę Rezerwacyjną.
 1. Najemca może odstąpić od umowy najmu pod warunkiem złożenia oświadczenia e-mailem na adres: biuro@topcars24.pl, telefoniczne pod numerem telefonu + 48 731 739 351 przed uzgodnioną przez strony datą i godziną wydania zamówionego samochodu.
 2. Odbioru samochodu może dokonać tylko Najemca osobiście. W chwili odbioru samochodu Najemca ma obowiązek posiadać:
 1. Ważny dowód osobisty a w sytuacji, gdy Najemca jest obcokrajowcem – ważny paszport;
 2. Ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy.
 1. W przypadku stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę wymogów przewidzianych w pkt. 5 Regulaminu Wynajmujący jest uprawniony do niezwłocznego odstąpienia od umowy najmu. Wpłacona przez Najemcę zaliczka w takim przypadku nie podlega zwrotowi.
 2. W razie nie dokonania przez Najemcę odbioru pojazdu w terminie uzgodnionym przez strony do 5 godzin od wyznaczonej daty odbioru, umowa najmu ulega rozwiązaniu a rezerwacja zostaje anulowana. Wpłacona przez Najemcę zaliczka w takim przypadku nie podlega zwrotowi.

Obowiązki Najemcy i zasady użytkowania pojazdu

 1. W czasie użytkowania pojazdu Najemca zobowiązany jest do:
 1. Posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC, umowę najmu pojazdu, zaświadczenie lekarskie, jeśli jest wymagane);
 2. Zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie samochodu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych, staranne zabezpieczenie poza pojazdem dokumentów oraz kluczyków);
 3. Wykonywania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej samochodu (sprawdzanie i uzupełnianie oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych);
 4. Stosowania w samochodach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej pojazdu;
 5. Utrzymywania samochodu w należytej czystości.
 1. Wynajmujący bezwzględnie zakazuje Najemcy pojazdu, opuszczania terytorium RP.
 1. W przypadku naruszenia przez Najemcę zasad określonych w pkt. 23 Regulaminu Wynajmujący ma prawo do zablokowania pojazdu i podjęcia wszelkich kroków w celu sprowadzenia samochodu do kraju, natomiast Najemca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w kwocie 1500 zł, a w razie zajścia konieczności napraw czy holowania samochodu do terytorium RP, Najemca będzie zobowiązany do poniesienia wszelkich powstałych z tego tytułu kosztów.
 2. W szczególności zabrania się:
 1. holowania innych pojazdów, przyczep lub innych przedmiotów wynajmowanym samochodem;
 2. przekraczania dopuszczalnej ładowności;
 3. palenia tytoniu w samochodzie;
 4. dokonywania w wynajętym samochodzie przeróbek czy innych zmian sprzecznych z jego właściwościami i przeznaczeniem;
 5. używania samochodu w wyścigach, rajdach, zawodach;
 6. używania samochodu do nauki jazdy;
 7. wykonywania zarobkowego przewozu osób lub rzeczy, chyba, że Wynajmujący wyrazi na to zgodę podpisując z Najemcą stosowny Aneks do Umowy Wynajmu;
 8. przewożenia substancji i rzeczy, które z powodu swojego zapachu lub właściwości mogą spowodować uszkodzenie pojazdu i narazić Wynajmującego na stratę czasu i należności zanim pojazd będzie mógł być ponownie wynajęty;
 9. oklejania pojazdów materiałami reklamowymi lub informacyjnymi;
 10. przewożenia zwierząt

W przypadku naruszenia postanowień ppkt. a), b), d), e), f), g), h), i) – niniejszego punktu Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 1500 zł. W przypadku naruszenia postanowień ppkt. c), j) – niniejszego punktu Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 300 zł. W przypadku wprowadzenia w wynajętym samochodzie zmian, o których mowa w ppkt. d) niniejszego punktu Wynajmujący zastrzega sobie prawo obciążenia Najemcę kosztami przywrócenia stanu poprzedniego oraz domagania się zapłaty za utratę wartości pojazdu spowodowaną przeróbkami.

Opłaty

 1. Czynsz za najem naliczany jest za całą dobę. Opóźnienie w zwrocie samochodu powyżej 1 godziny ponad wynikający z umowy czas powoduje naliczenia odpłatności za kolejną dobę najmu.
 2. Opłatę za wynajem krótkoterminowy (do 30 dni) należy uiścić bezwzględnie do momentu wydania samochodu.
 1. w przepadku przedłużenia wynajmu pojazdu o jedną dobę Najemca jest zobowiązany do zapłaty za przedłużenie najpóźniej w momencie zwrotu pojazdu. Za przedłużenie wynajmu pojazdu na okres dłuższy niż jedna doba, Najemca zobowiązany jest do zapłaty maksymalnie do dnia i godziny zwrotu pojazdu zapisanego w podpisanym protokole wydania pojazdu, za pomocą wygenerowanego linku z portalu przelewy24.pl lub bezpośrednio w biurze firmy za pomocą karty.
 1. Opłata za wynajem długoterminowy (powyżej 30 dni), regulowana będzie w następujący sposób:
 1. płatność za pierwszy okres 30 dni najmu pojazdu należy uiścić bezwzględnie do momentu wydania samochodu,
 2. za każdy rozpoczęty kolejny okres najmu, Najemca zobowiązany jest do zapłaty za wynajem pojazdu w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia poprzedniego okresu najmu.
 1. W przypadku braku zaksięgowania wpłaty za wynajem Wynajmujący ma prawo do zablokowania pojazdu oraz do rozwiązania umowy najmu w trybie natychmiastowym. Wynajmujący ma prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu najmu pojazdu na drodze postępowania cywilnego.
 2. Kaucja zabezpieczająca umowę wynajmu płatna jest tylko i wyłącznie przez Najemcę, który nie jest obywatelem Polski w siedzibie Wynajmującego (gotówka, karta płatnicza, karta kredytowa lub przelewem) na rachunek Wynajmującego, w wysokości 2 000 zł.
 3. Kaucja wpłacona przelewem lub gotówką jest zwracana Najemcy w terminie do 14 dni roboczych od dnia zwrotu pojazdu.
 4. W przypadku konieczności potrącenia z kaucji opłat wynikających z kar umownych lub kosztów napraw samochodu zgodnie z Regulaminem kaucja pozostaje do dyspozycji Wynajmującego.
 5. W przypadku wykonania wykroczenia drogowego najemca zostaje obciążony opłatami za wykroczenie oraz opłatą w wysokości 61,50 zł za udzielenie informacji o użytkowniku pojazdu.

Zwrot lub wymiana pojazdu

 1. Najemca jest zobowiązany po zakończeniu obowiązywania umowy najmu, zwrócić pojazd do ustalonego przez Najemcę i Wynajmującego miejsca, w określonym przez nich terminie.
 2. Przedłużenie okresu najmu wymaga zgody Wynajmującego. Zamiar przedłużenia okresu najmu samochodu musi być zgłoszony co najmniej na 12 godzin przed upływem terminu zwrotu. Przedłużenie okresu najmu o 24 godziny wymaga uzgodnienia e-mailem na adres: biuro@topcars24.pl, telefoniczne: + 48 731 739 351 oraz sporządzenia aneksu do umowy najmu w formie pisemnej.
 3. Brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia najmu samochodu i niezwrócenie samochodu w ciągu 12 godzin od momentu zakończenia umowy najmu traktowane jest jako przywłaszczenie samochodu, o czym Wynajmujący powiadomi organy ścigania, oraz będzie podstawą dla Wynajmującego do:
 1. Obciążenia Najemcy karą umowną w wysokości 1500 zł;
 2. Obciążenia Najemcy wszelkimi stratami i ujemnymi skutkami, jakie wynikną dla Wynajmującego z tytułu takiego naruszenia Regulaminu;
 3. Naliczenia odpłatności w wysokości 300 % stawki dobowej za okres samowolnego przedłużenia.
 1. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy najmu powinno nastąpić z zachowaniem formy pisemnej, osobiście lub pocztą elektroniczną.
 2. W przypadku rozwiązania umowy najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia (12 godzin) Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego wskazania miejsca postoju wynajmowanego pojazdu oraz do jego zwrotu do miejsca uprzednio ustalonego przez Najemcę i Wynajmującego w terminie nie dłuższym niż 12 godzin. Jeżeli samochód zostanie zwrócony w miejscu innym, niż to zostało ustalone w chwili rozpoczęcia najmu, Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę kosztami transportu samochodu do w/w ustalonego między stronami miejsca.
 3. W wypadku zwłoki w zwrocie samochodu Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 300 % za każdą dobę zwłoki w zwrocie przedmiotu najmu. W przypadku braku terminowego zwrotu samochodu, Wynajmujący upoważniony jest do odbioru samochodu, kluczyków, polisy, dokumentów pojazdu od Najemcy oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami poniesionymi w celu odbioru samochodu.
 4. Najemca zobowiązany jest do zwrócenia samochodu z taką ilością paliwa, jaką otrzymał przy odbiorze samochodu. Za ewentualne braki paliwa uzupełnione przez Wynajmującego, Najemca uiszcza opłatę.
 5. Najemca zobowiązany jest do zwrócenia samochodu wysprzątanego i czystego z przekazanym wyposażeniem dodatkowym i takim samym stanem paliwa jaki został sporządzony w protokole wydania samochodu, w przypadku zwrotu brudnego samochodu Najemca jest obciążany opłatą w wysokości 50 zł w przypadku samochodu brudnego zewnątrz i 50 zł w przypadku samochodu brudnego wewnątrz.
 6. Niezwłocznie po dokonaniu zwrotu lub wymiany użytkowanego przez Najemcę pojazdu albo po otrzymaniu przez Wynajmującego decyzji ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy następującymi kosztami:
 1. Braków w wyposażeniu samochodu lub jego części opisanych w Protokole przekazania samochodu oraz odszkodowaniem za ponad normalne zużycie samochodu wewnątrz lub na zewnątrz;
 2. Szkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją samochodu lub zaniedbaniem Najemcy, (np. uszkodzone lusterka, popękane reflektory, uszkodzenia elementów karoserii, pęknięta szyba, uszkodzenia wnętrza pojazdu);
 3. Szkód rzeczywistych, nie zgłoszonych z chwilą ich zaistnienia, w sytuacji, gdy Wynajmujący nie uzyska – mimo dołożenia należytej staranności – odszkodowania od swojego zakładu ubezpieczeniowego, a przyczyny skutecznej odmowy wypłaty odszkodowania są zawinione przez Najemcę;
 4. Likwidacji innych szkód oraz kosztami przywrócenia pojazdu do stanu odpowiadającemu normalnemu zużyciu;
 5. Odszkodowaniem za utratę wartości pojazdu na skutek wypadku w razie, gdy przyczyna wypadku była zawiniona lub częściowo zawiniona przez Najemcę, osobę kierującą pojazdem czy pasażera pojazdu albo za utratę wartości pojazdu w wyniku dokonania bez zgody Wynajmującego przeróbek czy innych zmian sprzecznych z przeznaczeniem pojazdu.
 1. Najemca jest odpowiedzialny za brak części i wyposażenia, jak również wynikłą z jego winy szkodę na skutek niewłaściwego użytkowania i zabezpieczenia samochodu oraz utraty dokumentów.
 2. W przypadku zgubienia przez Najemcę dowodu rejestracyjnego lub/i polisy lub/i kluczyków do samochodu lub/i wyposażenia dodatkowego, Najemca zostanie obciążony opłatami w wysokości 350 zł.
 3. W przypadku zgubienia przez Najemcę kołpaka do samochodu, Najemca zostanie obciążony opłatą w wysokości 80 zł / szt. Serwis, przeglądy i naprawy
 4. Najemca przyjmuje do wiadomości konieczność udostępnienia Wynajmującemu samochodu w celu wykonania przeglądu okresowego w miejscu i czasie uzgodnionym z Wynajmującym.
 5. Najemca nie jest upoważniony do zlecania napraw, poprawek, przeróbek, przeglądów ani innych czynności naprawczych i obsługowych wynajmowanego samochodu na koszt Wynajmującego, bez pisemnej zgody upoważnionego przedstawiciela Wynajmującego. W razie awarii, wypadku drogowego samochodu w okresie użytkowania pojazdu Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego (telefon komórkowy: +48 731 739 351 /24 godziny na dobę/) oraz postępować zgodnie ze wskazówkami Wynajmującego. Jeżeli usterka może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub doprowadzić do dalszego uszkodzenia samochodu zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu jej usunięcia. Najemca może naprawić samochód we własnym zakresie wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego odnośnie miejsca oraz zakresu naprawy. Wówczas zobowiązany jest do przedłożenia rachunków za wykonaną usługę, zwrotu wymienionych części oraz złożenia oświadczenia z opisem okoliczności powstania awarii.
 6. Wynajmujący po stwierdzeniu zasadności dokonanej naprawy i braku winy Najemcy w przyczynach awarii zwraca wszystkie koszty udokumentowane rachunkami.

Uszkodzenie, wypadek, kradzież samochodu

 1. W razie wypadku drogowego Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego wezwania Policji, uzyskania pisemnego poświadczenia wynikłych strat, a także do zgłoszenia tego faktu Wypożyczalni niezwłocznie, nie później niż do 2 godzin od momentu zdarzenia oraz w sytuacji uniemożliwiającej kontynuowanie jazdy do skontaktowania się z Wynajmującym (telefon komórkowy: +48 731 739 351 /24 godziny na dobę/) oraz postępowania według otrzymanych instrukcji.
 2. W przypadku kradzieży lub uszkodzenia samochodu w wyniku włamania lub innego czynu zabronionego Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu w najbliższej placówce Policji i uzyskania pisemnego poświadczenia wynikłych strat oraz do niezwłocznego skontaktowania się z Wynajmującym i postępowania według otrzymanych instrukcji.

Obowiązki Wynajmującego

 1. O ile w umowie najmu nie postanowiono inaczej, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii samochodu, uszkodzenia samochodu, wypadku.
 2. Wynajmujący, w wypadku unieruchomienia wynajmowanego samochodu na okres dłuższy niż 24 godziny, w miarę możliwości zapewni Najemcy samochód zastępczy. Wskazany przez Wynajmującego termin dostarczenia pojazdu zastępczego liczony jest od momentu uzyskania przez Wynajmującego informacji od Najemcy (osoby kierującej pojazdem) o wystąpieniu zdarzenia unieruchamiającego samochód lub od momentu stwierdzenia przez Wynajmującego, że unieruchomienie wynajmowanego samochodu potrwa dłużej niż 24 godziny (w zależności od tego, które z w/w zdarzeń następuje później). Za okres oczekiwania na samochód zastępczy Najemca nie uiszcza czynszu za najem samochodu. Samochód zastępczy powinien w miarę możliwości mieć standard odpowiadający standardowi samochodu wynajętego.
 3. Udostępnienie samochodu zastępczego w miarę możliwości, nie nastąpi w razie:
 1. Utraty dowodu rejestracyjnego lub/i polisy ubezpieczeniowej albo/i kluczyków od samochodu;
 2. Rozliczania powstałej szkody w ciężar polisy AC;

Ubezpieczenie pojazdów

 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o „opłacie w związku ze zdarzeniem” należy przez to rozumieć opłatę, którą Najemca winien uiścić na rzecz Wynajmującego niezależnie od winy Najemcy oraz niezależnie od wysokości szkody Wynajmującego i od wysokości odszkodowania otrzymanego przez Wynajmującego. Niezależnie od w/w opłaty, Wynajmujący jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
 2. Samochód posiada pełny zakres ubezpieczenia OC, AC zwalniające (z zastrzeżeniem postanowień dot. kary umownej oraz opłaty w związku ze zdarzeniem) Najemcę (osobę kierującą pojazdem) od odpowiedzialności w przypadku kolizji i kradzieży z wyjątkiem:
 1. Umyślnego uszkodzenia pojazdu;
 2. Uszkodzenia podczas prowadzenia w stanie nietrzeźwym, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych oraz/lub bez ważnego prawa jazdy;
 3. Uszkodzenia pojazdu w razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości o co najmniej 30 km/godz. albo też w razie dopuszczenia się innego rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego (Ubezpieczyciel zastrzega wówczas udział własny ubezpieczonego lub dochodzi do całkowitego wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę);
 4. W przypadku, gdy kierowca zbiegł z miejsca wypadku;
 5. Szkody powstałej, gdy osobą kierującą była osoba nieupoważniona przez Wynajmującego do prowadzenia samochodu;
 6. Szkody całkowitej, rozliczanej w ciężar polisy Auto Casco oraz kradzieży samochodu z wyłączeniem pkt. 54/ ppkt g) oraz ppkt i) Regulaminu (Najemca zostanie obciążony opłatą w związku ze zdarzeniem w wysokości 2000 PLN);
 7. Wszystkich szkód częściowych objętych polisą AC Najemca zostanie obciążony opłatą w związku ze zdarzeniem w wysokości nie większej niż 2000 PLN; Wszystkich szkód częściowych nie objętych polisą AC Najemca zostanie obciążony opłatą w związku ze zdarzeniem w wysokości nie większej niż 2000 PLN;
 8. Kradzieży samochodu, w wyniku, której zginęły kluczyki lub/i dowód rejestracyjny skradzionego samochodu – całkowity koszt ponosi Najemca
 9. Kradzieży samochodu, pozostawionego na parkingu niestrzeżonym i/lub w którym nie zostały uruchomione wszystkie zamontowane w nim urządzenia antykradzieżowe – całkowity koszt ponosi Najemca;
 10. Włamania, w wyniku, którego skradziono radio wraz z panelem – całkowity koszt ponosi Najemca;
 11. Odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową;<
 12. Innych szczególnych przypadków wynikających z ogólnych warunków umów ubezpieczeniowych lub z polis. W w/w przypadkach szkody pokrywane są całkowicie lub częściowo przez Najemcę. Najemca jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami polisy, ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia samochodu oraz zmianami w ogólnych warunkach umów ubezpieczenia samochodu i przestrzegać zawartych w warunkach postanowień, a w przypadku udostępnienia pojazdu – ponadto poinstruować osobę kierującą pojazdem o obowiązkach wynikających z w/w dokumentów – pod rygorem odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę.
 1. Samochody nie posiadają ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w ruchu zagranicznym (tzw. Zielonej Karty).
 2. Samochody posiadają wymagane przez zakład ubezpieczeniowy zabezpieczenia antykradzieżowe.

Najemca potwierdza, że przekazane przez niego dane do Umowy są prawdziwe. Najemca wyraża zgodę na przechowywanie jego danych osobowych oraz kopii dokumentów w bazie Wynajmującego, a także na ich przetwarzanie zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) w celu realizacji Umowy, zabezpieczenia finansowego transakcji oraz w celach marketingowych. W przypadku nie wywiązywania się z płatności lub przedstawienia fałszywych dokumentów, dane personalne Najemcy mogą być przekazane do biur informacji gospodarczej. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Oświadczam, że zapoznałem się z powyższymi Ogólnymi Warunkami Umowy oraz, że są one dla mnie zrozumiałe i w pełni je akceptuje. Potwierdzam, że otrzymałem i akceptuję warunki załączników wskazanych na Umowie, które stanowią integralną jej część.